Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Yhdistyksen säännöt1§ Yhdistyksen nimi


Yhdistyksen nimi on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry(STESO). Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään epävirallista nimeä The association of Health Promoting Hospitals and Health Services in Finland.

2§ Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta


Yhdistyksen kotipaikka Suomessa on Jyväskylä.


3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

 
Terveyden edistäminen sairaanhoidossa sisältää parantavan, oireita lievittävän, kuntouttavan,ehkäisevän ja hyvinvointia lisäävän työn. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen työkulttuuriinsa idean potilaiden ja heidän läheistensä, työntekijöidensä, sairaalaympäristön sekä väestön terveyden edistämisestä.


Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda terveyttä edistävä näkökulma Suomen sairaaloiden toimintakulttuuriin edistämällä yhteistyötä Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden ja WHO:n Health Promoting Hospitals verkoston välillä sekä helpottamalla ja tukemalla kokemusten vaihtoa yhdistyksen jäsensairaaloiden ja -yhteisöjen välillä 


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•  julkaisee verkostotiedotteita
•  järjestää verkostotapaamisia
•  järjestää koulutustilaisuuksia jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille
•  antaa vertaistukea ja arviointiapua sekä neuvoo ja ohjaa sairaaloissa toteutettavissa terveydenedistämishankkeissa 
•  ylläpitää yhdysjäsenluetteloa
•  harjoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa
•  välittää tietoa terveyttä edistävän toiminnan mahdollisuuksista sairaanhoidossa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
•  kerää jäseniltään vuosittain jäsenmaksua
•  anoo ja vastaanottaa ulkopuolista rahoitusta
•  vastaanottaa lahjoituksia


4§ Yhdistyksen jäsenyys


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka sitoutuvat yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin. WHO:n Health Promoting Hospitals -verkostoon on mahdollisuus liittyä kuulumalla Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden yhdistykseen varsinaisena jäsenenä.


Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistänyt yksityinen henkilö. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseniä, joilta peritään jäsenmaksu. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet yhdistykseen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.


Varsinaisilta jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta maksetaan Health Promoting Hospitals -verkoston jäsenmaksu.


Yhdistyksen jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan.

5§ Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toiminnantarkastajien lukumäärä sekä toimikausi

 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittuina puheenjohtaja, WHO:n Health Promoting Hospitals -verkoston edellyttämä yhteyshenkilö, koordinaattori ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Muille hallituksen jäsenille nimetään varajäsenet. Hallituksen toimikausi on kahden perättäisen vuosikokouksen välinen aika.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä koordinaattorin, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Vuosikokouksessa valitaan yksi tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille nimetään yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa. Heidän toimikautensa on kahden perättäisen vuosikokouksen välinen aika.

6§ Yhdistyksen tilikausi

 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


7§ Varsinainen kokous

 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla jäsenyhteisöllä on yksi edustaja ja yksi ääni. Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  kokouksen avaus 
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5.  esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisen ja kannatusjäsenmaksun suuruus 
8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, koordinaattori ja muut jäsenet 
9.  valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


8§ Kokouskutsutapa ja -aika


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenille.

9§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.